-->

സിബിഎസ്ഇ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ സിലബസ് 30% കുറച്ചു, CBSE

സിബിഎസ്ഇ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ സിലബസ് 30% കുറച്ചു
     കോവിഡ് വ്യാപനസാഹചര്യം മുൻനിർത്തി സിബിഎസ്ഇ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ സിലബസ് 30% വരെ വെട്ടികുറച്ചു. ഈ  വർഷത്തേക്കാണ് പരിഷ്‌കരണം. ഒഴിവാക്കിയ 30% വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ അവസാന വാർഷികപരീക്ഷയിലും ഇന്റേണൽ പരീക്ഷകളിലും പരിഗണിക്കില്ല.