-->

സ്വയം ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യപിച്ച് ഇടമലക്കുടി, Edamalakkudy, Idukki

സ്വയം ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യപിച്ച് ഇടമലക്കുടി 
     കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗോത്ര പഞ്ചായതാണ് ഇടമലക്കുടി. ഇടമലക്കുടി ഊര് നിവാസികളാണ് സ്വയം ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഘ്യാപിച്ചത്. ഇതിലൂടെ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ ഇവർ മുൻകരുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ്. നാലുപുറവും വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് മൂന്നാറിലെ ഈ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യപനത്തിലൂടെ ഊരിന് പുറംലോകവുമായുള്ള എല്ലാ സമ്പർക്കവും നിലച്ചു. ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾക്ക് ഊരുവിട്ട് പുറത്തേക്കോ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഊരിലേക്കോ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.