-->

ഉപ്പും മുളകിലെ പൂജ അശ്വതിയുടെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോ ഷൂട്സ് കാണാം Pooja Aswathy Uppum Mulakum

ഉപ്പും മുളകിലെ പൂജ അശ്വതിയുടെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോ ഷൂട്സ് കാണാം
ഉപ്പും മുളകിലൂടെ വൈറൽ ആയ പൂജ അശ്വതിയെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെല്ലാവരും തിരയുകയാണ്, പൂജയുടെ കുറച്ചു ഫോട്ടോ ഷൂട്സ് കാണാം, വൈറൽ ഗേൾ പൂജ അശ്വതി