പനമ്പള്ളി  സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ ചായപൊടിയിൽ കൃത്രിമം

പനമ്പള്ളി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ ചായപൊടിയിൽ കൃത്രിമം

ഓണക്കിറ്റിലെ പപ്പടത്തിൽ ചത്ത തവളയെ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചായപൊടിയിൽ നിന്നും ചത്ത പല്ലിയെ കിട്ടിയതായുള്ള പരാതിയും ഉയർന്നുവരുകയാണ്, വീഡിയോ കാണൂ.

You may like these posts