-->

എഴുതാൻ അറിയുന്നവർ ഇന്ന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എഴുത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കാം

 എഴുതാൻ അറിയുന്നവർ ഇന്ന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എഴുത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കാം. സ്വന്തമായൊരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമിച്ചു ആഡ്‌സെൻസ് ഇനേബിൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുതന്നെ സമ്പാദിക്കാം ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്തൂ. സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ആവശ്യം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമിച്ചു അതിൽ ആഡ്‌സെൻസ് ഇനേബിൾ  ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതും വെറും 12000 രൂപക്ക് വെബ്സൈറ്റ് + ആഡ്‌സെൻസ്

blogger

  • 12000 രൂപക്ക് വെബ്സൈറ്റ് + ആഡ്‌സെൻസ്

  1. .COM DOMAIN 
  2. ADSENSE
  3. 25 RICH ARTICLES +PHOTOS
  4. 4 PAGES (ABOUT US, CONTACT US, ETC)
  5. PREMIUM TEMPLATES
  6. SEO
  7. GOOGLE ANALYTICS
  8. GOOGLE CONSOLE

TROOTOP.COM


നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ  നിർമിച്ച് ആഡ്‌സെൻസ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ  സഹായിക്കാം
tags: blogger for sale, blog for sale, adsense for sale, blogger website for sale