-->

ലെച്ചുവിന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ കാണാം.

 ഉപ്പും മുളകും എന്ന പരമ്പരയിലെ ലച്ചുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികൾ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും. ലെച്ചുവിന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ കാണാം.
Uppum mulakum
Uppum mulakum
Uppum mulakum
Uppum mulakum